Hình ảnh kho bãi
1
2
Hình Kho 38 và 40 Hoàng Văn Thái
Hình Kho 38 và 40 Hoàng Văn Thái
Hình Kho 38 và 40 Hoàng Văn Thái
Hình Kho 38 và 40 Hoàng Văn Thái
Hình Kho 38 và 40 Hoàng Văn Thái